Grunnlaget for MI

Definisjon: MI er en samarbeidende, målrettet kommunikasjonsstil med særlig fokus på endringssnakk. Formålet er å styrke en persons motivasjon og utvikling mot et definert mål, gjennom å hente frem og utforske personens egne grunner til endring, i en atmosfære preget av aksept og altruisme / medfølelse. –Miller & Rollnick, 2012

 

GRUNNLEGGENDE VERDIER: Motiverende intervju er preget av grunnverdiene i humanistisk psykologi. I dette ligger troen på at ethvert menneske har ressurser til å gjøre forandringer når de forsøker. MI-veileders oppgave er å legge til rette for at disse ressursene kan brukes.

SAMARBEID: Sentralt i Motiverende Intervju er at samtalen bygger på et samarbeid mellom den som utøver MI og mottaker. Målet er å utforske personens tanker, følelser og verdier, slik at konturene av behov for endring og viktighet for endring blir tydelige for personen selv. På denne måten kan de viktige argumentene for en endring uttales med egne ord, fremfor at MI-veileder forteller hva personen bør gjøre, formaner eller skremmer til å gjøre endringer. MI gjøres ikke mot en mottaker, men for og sammen med personen som er i samtale. MI-veileder er ekspert på faget og metoden, personen er ekspert på seg og sitt liv.

FREMKALLE: Veilederens oppgave er å fremkalle og aktivere personens egne argumenter for endring. Indre motivasjon for endring fremmes ved at man utforsker personens egne grunner for endring.

AKSEPT: Aksept består i denne sammenheng av 4 aspekter: – at ethvert menneske har en absolutt verdi i seg selv, –  autonomi: at alle mennesker har rett til å bestemme over eget liv, også våre personer, empati: å lytte til personen / brukeren med aktiv interesse og å forsøke å forstå, – og det å bekrefte.  I Motiverende Intervju er personens autonomi viktig. Veilederen bekrefter personens rett og evne til selv å velge mål, og støtter et opplyst valg.

MEDFØLELSE:  Det er viktig at MI-utøver gjennomfører samtale med ønske om den andres ”beste”, at MI-veileder har medfølelse. En annen betegnelse for dette er å ønske den andre vel, eller å ha altruisme for personen. Dette er viktig fordi vi vet at MI er en virksom metode, og det er nødvendig at veileder ønsker personens beste.

 

4 PROSESSER I MOTIVERENDE INTERVJU

Å ENGASJERE: Den første av de fire prosessene i MI er å engasjere personen i et samarbeid. Engasjementsfasen innebærer etablering av en arbeidsrelasjon som fungerer for begge parter i samtalen. Å skape et engasjement kan ta noen minutter, eller det kan ta flere samtaler. Engasjementet er nødvendig for at samtaleforløpet skal kunne gjennomføres. Det bidrar til det relasjonelle fundamentet og dermed samarbeidet. Det gjør personen til aktiv deltaker i prosessen. Kvaliteten på samarbeidet forutsier utfallet. Personer som aktivt engasjeres har større sannsynlighet for å bli i og få utbytte av samtalen.

Å FOKUSERE:  Engasjementsfasen leder til en spesifikk agenda: det personen har kommet for å snakke om. Å fokusere innebærer å utvikle og opprettholde en retning mot ett eller flere endringsmål. Disse målene kan handle om å endre eksplisitt atferd som røykevaner, alkoholvaner, kosthold, aktivitetsnivå osv. Det kan også handle om endringer av mindre eksplisitt atferd som er involverer holdninger, måter å tenke på, ta et valg, arbeide seg gjennom sorg, lære seg å akseptere osv. Fokuseringsprosessen i MI innebærer å klargjøre retningen mot et mål.

Å FREMKALLE: Med ett eller flere endringsmål som fokus, vil det neste steget i motivasjonsprosessen være å fremkalle personens egen motivasjon for endring. Når veileder og person fokuserer på et spesifikt mål kan MI-veileder forsterke personens egen tanker og følelser om hvorfor og hvordan de kan gjennomføre det. Å fremkalle innebærer å la personen selv argumentere for endring. En person kan altså snakke seg selv til endring.

Å PLANLEGGE: Når personens motivasjon når en terskel for hvor klar hun er til å gjøre endringer, begynner hun som regel å tenke på og å snakke om når og hvordan endringen skal gjennomføres, fremfor om og hvorfor den skal gjennomføres. Planleggingsfasen innebærer både å forsterke forpliktelsen til endringen og det å utforme en handlingsplan. Det er viktig å høre nøye etter personens egne løsninger, for slik å understøtte deres autonomi og at det er et eget valg. Det er også nødvendig å fortsette å fremkalle og forsterke deres egne argumenter for endring ettersom planen utvikler seg.